Interne Vertrouwenspersonen (IVP)

Bij de interne vertrouwenspersonen op ons KindCentrum kunt u terecht indien u zorgen heeft over seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag en met al uw vragen en twijfels hierover. Deze personen, werkzaam binnen de school, fungeren als laagdrempelig aanspreekpunt voor leerlingen, team, ouders enz. Zo kan iedereen bij het signaleren of ervaren van ongewenste intimidatie deze personen benaderen. De vertrouwenspersonen, die geschoold zijn op het gebied van omgaan met deze problematiek, kunnen u verder helpen of verwijzen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de externe vertrouwenspersoon. Daarnaast hebben de vertrouwenspersonen een duidelijke rol in het ontwikkelen en uitdragen van preventie(beleid) binnen het KindCentrum. In ons KindCentrum is 1 van de beide vertrouwenspersonen ook Kanjercoördinator.

Op ons KindCentrum zijn de vertrouwenspersonen Elza-Baukje Lap en Dorothée Oomen (ook Kanjercoördinator)Zij informeren teamleden, ouders en vooral leerlingen over de wegen die open staan om seksuele intimidatie te voorkomen en te melden. Zij zijn niet altijd op alle dagen aanwezig, op de dagen dat ze niet aanwezig zijn kunnen kinderen en u een briefje in de daarvoor bestemde brievenbus doen.

Externe vertrouwenspersoon (EVP)
De interne vertrouwenspersonen zijn op ons KindCentrum de schakel naar de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon kan degene die een klacht heeft verder begeleiden en zo nodig verwijzen naar de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk, heeft zicht op de school en is kundig op het terrein van opvang, bemiddeling en verwijzing. Wanneer een klacht zo ernstig is dat het probleem niet door bemiddeling kan worden opgelost, kan het aan de klachtencommissie worden voorgelegd. Uiteraard alleen wanneer de persoon in kwestie daarmee instemt.

U kunt een klacht of vermoeden van machtsmisbruik ook direct indienen bij de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon heeft verder als taak het KindCentrum te ondersteunen bij het ontwikkelen van schoolbeleid ten aanzien van preventie van seksuele intimidatie, adviseren en voorlichting geven aan ouders, schoolteams en besturen.

De externe vertrouwenspersonen voor ons KindCentrum is: Tanja van der Vinne en ze is te bereiken op het volgende nummer: 06-12953302