Een medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van het kindcentrum. Een MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken.

De MR is op de Bongerd samengevoegd met de Identiteitscommissie en de ouderraad (KOALAH). Daarom heeft het de naam KindCentrumRaad. De 3 geledingen zijn samengevoegd, omdat ze binnen ons KindCentrum met elkaar zijn verweven.

Je vraagt je misschien af of je wel iets te zeggen hebt als ouder. Wanneer je als ouder in de KindCentrumRaad zit, mag je in principe elk onderwerp betreffende het beleid van de school ter sprake brengen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er problemen met individuele leerlingen of leerkrachten worden besproken, maar je kunt zaken betreffende het beleid, waar je zorgen of ideeën over hebt op de agenda laten zetten.

Ter verduidelijking een aantal voorbeelden van zaken die besproken kunnen worden in de KindCentrumRaad en waar je als ouder instemmingsrecht over hebt:

* de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage

* vaststelling van de onderwijstijd

* vaststelling van de schoolgids

* de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang: de lunch

* vaststellen of wijzigen van een schoolreglement

* vaststellen van het schoolplan en zorgplan – hierin staan plannen van de school voor de komende jaren wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen

Naast zaken waar je officieel instemmingsrecht over hebt, mag je als KindCentrumRaad ook advies uitbrengen. Je kunt veel zaken ter sprake brengen. Het komt er vaak op neer dat er allerlei zaken besproken worden. Tevens is de KindCentrumRaad een klankbord voor de directie.

Bij ons op het KindCentrum zijn Karine van Houwelingen, Matthijs van der Wielen en Petra Noppers de ouders die deelnemen namens de ouders van het KindCentrum en het is voor hen dan ook van belang om te weten wat er onder ouders speelt. Dus mocht u met zaken rondlopen voelt u zich vrij om hen aan te spreken!

Rina Everts zit namens het personeel in de KindCentrumRaad. Ook zit Elza-Baukje bij de vergaderingen om onderwerpen goed te kunnen uitleggen en om tot een werkbare besluitvorming te komen.

Alle leden zitten in de KindCentrumRaad zonder last en ruggespraak. Dat wil zeggen dat zij zelfstandig en zonder verder overleg kunnen adviseren over of instemmen met voorstellen van het  KindCentrumBestuur.

Heb je interesse om een vergadering bij te wonen, dan zou ik zeker een poging wagen! Het KindCentrum is altijd blij met mensen die op een positief kritische manier willen meedenken.