Elza-Baukje Lap – Locatie directeur

Groep i/1/2 Juf Eline en Juf Anja
Groep 3 Juf Dorothée en Juf Miranda 
Groep 4/5a Juf Rina en Juf Louise
Groep 5b/6 Juf Marian en Juf Geertrude
Groep 7a/8a Juf Gerlinde en Juf Ellen
Groep 7b/8b Meester Robert en Juf Liesbeth

Zorgspecialist en onderbouw coördinator – MT-lid, Juf Miranda
Intern Cultuur Coordinator – Juf Liesbeth
Bovenbouw coördinator – MT-lid, Juf Geertrude
Begaafheidsspecialist – Juf Gerlinde
ICT – Juf Ellen en Meester Robert
Onderwijsassistent – Juf Erna
Administratie – Juf Hanneke