Doelstelling van de website
Met onze website willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daarnaar op internet op zoek is. Deze informatie bestaat uit een beschrijving van de identiteit van de school, de wijze van omgang met en zienswijze op kinderen , de beschrijving van leergebieden en lesstof, de activiteiten die de school ontplooit, enz. We richten ons hierbij zowel op degenen die de school reeds bezoeken, als op hen wiens belangstelling voor onze school hierdoor gewekt zou kunnen worden.
Op onze website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond de school. Dit is terug te vinden in de nieuwsbrief van de school die op de site gepubliceerd wordt.
Verantwoording
De website is voor een groot gedeelte opgebouwd uit informatie uit de schoolgids, het jaarplan en de jaarkalender van de school. Hierdoor is zekerheid verkregen, dat de meest relevante informatie is goedgekeurd door de geledingen van de school.
Aanvullende informatie en foto’s worden geplaatst n.a.v. activiteiten in en buiten school.
De site wordt onderhouden door de webmaster van de school. Onder zijn verantwoordelijkheid wordt regelmatig de meest recente informatie op de website geplaatst.
Werkwijze
Leerkrachten, leerlingen of ouders die materiaal op de website willen plaatsen, kunnen dit inleveren bij de webmaster of de directeur.
Privacy
Natuurlijk willen we de privacy van elke betrokkene bij onze school waarborgen. Voor aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangen de ouders van de school de schoolgids, waarin melding gemaakt wordt van het bestaan van onze website en het feit dat daarop werkstukjes en/of foto’s van kinderen geplaatst kan worden.
Wij vragen de ouders bij aanmelding schriftelijk toestemming voor publicatie op internet van werk, gemaakt door hun kinderen en/of foto’s met daarop hun kinderen. De ouders kunnen deze instemming naderhand schriftelijk intrekken of kenbaar maken. De webbeheerder verzamelt de namen van de ouders die geen toestemming hebben verleend en plaatst deze op een lijst. Deze lijst wordt telkens geraadpleegd als er werkjes en/of foto’s geplaatst worden. Werk en/of foto’s van deze kinderen worden dan niet op internet gepubliceerd.
Bij publicatie van werk en/of foto’s worden geen achternamen van de kinderen vermeld.
Bij publicatie van informatie zal strikt persoonlijke informatie worden weggelaten.
Adresgegevens van hen die bij de school zijn betrokken, zullen in principe niet op internet gepubliceerd worden. Slechts met toestemming van betrokkene wordt nadere informatie gepubliceerd. Verder kan elke betrokkene bezwaar maken tegen publicatie van informatie en/of foto’s op de website waar hij/zij bij betrokken is door deze bezwaren via e-mail en/of schriftelijk bekend te maken aan de school. De webbeheerder zal deze informatie, of foto’s dan van de website verwijderen.