Onze school streeft naar een veilig schoolklimaat, in de breedste zin van het woord. We willen onze leerlingen zo optimaal mogelijke kansen bieden om zich te ontplooien en hun veiligheid te garanderen. Onze school heeft de wettelijke taak beleid te maken om grensoverschrijdend gedrag (seksuele, fysieke en emotionele intimidatie, discriminatie, pesten) te voorkomen en om (eventuele) klachten op een goede manier te behandelen. Code Goed Gedrag 2018

Wat is seksuele intimidatie?
Seksuele intimidatie is ongewenste, seksueel getinte aandacht. Dit kan tot uiting komen door verbaal (grof taalgebruik), fysiek (aanrakingen) of non verbaal gedrag (bijvoorbeeld knipogen of iemand met de ogen “uitkleden”). Dit gedrag wordt door degene die het ondergaat ervaren als ongewenst en onplezierig. Seksueel intimiderend gedrag kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn. Soms is iemand zich niet bewust dat een ander zich onprettig kan voelen door bepaald gedrag (bijvoorbeeld in de kleedruimte blijven bij het omkleden of een kind aanraken als het jou iets vraagt). De beleving van degene die zich lastig gevallen voelt staat hierbij centraal. Hij of zij bepaalt wat ongewenst is en dat kan van kind tot kind verschillen. Als dit gedrag binnen de schoolsituatie plaatsvindt (bijvoorbeeld in de klas, gang, kleedkamer of het schoolplein) of in samenhang daarmee (bijvoorbeeld tijdens een schoolkamp) is het de taak van de school dit te stoppen.

Preventie op school
Onze school probeert grensoverschrijdend gedrag te voorkomen door in de groep/klas en in de school aandacht te besteden aan hoe je met elkaar omgaat. Tevens heeft onze school een aantal regels (gedragsregels) opgesteld hoe we met elkaar omgaan. Het gaat hierbij om taalgebruik en omgang in de klas en het gedrag van leerkrachten in bijvoorbeeld de kleedkamer of tijdens schoolreisjes. Het is belangrijk dat kinderen respect hebben voor elkaars grenzen, maar ze moeten zelf ook “nee” leren zeggen en hun grenzen leren stellen. We geven dit primair vorm door het geven van de weerbaarheidslessen in de groepen 1 t/m 6 en daarnaast de lessen Wonderlijk gemaakt in de groepen 6 t/m 8. In deze lessen is aandacht voor het leren kennen van jezelf ten opzichte van de ander. Ook de seksuele ontwikkeling komt aan de orde en daarbij de grenzen die je mag stellen aan wat anderen tegen jou zeggen of met jou doen. Als ondanks alle preventieve zorg een kind toch lastig gevallen wordt, moet de leerling(of de ouder) met zijn/haar verhaal op school bij iemand terecht kunnen: de contactpersoon.

Contactpersoon op school
Bij de contactpersoon op school kunt u terecht indien u een klacht heeft over seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag en met al uw vragen en twijfels hierover. Deze contactpersoon, werkzaam binnen de school, fungeert als laagdrempelig aanspreekpunt voor leerlingen, team, ouders enz. Zo kan iedereen bij het signaleren of ervaren van ongewenste intimidatie deze persoon benaderen. De contactpersoon, die geschoold is op het gebied van omgaan met deze problematiek, kan u verder helpen of verwijzen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de externe vertrouwenspersoon. Daarnaast heeft de contactpersoon een duidelijke rol in het ontwikkelen en uitdragen van preventie(beleid) binnen de school.

Bij ons op school is de contactpersoon ——. Zij informeert teamleden, ouders en vooral leerlingen over de wegen die open staan om seksuele intimidatie te voorkomen en te melden. Zij is niet alle dagen op school. Op de dagen dat zij er is kunt u bij haar binnenlopen en de zorgen delen; haar werkkamer is naast de keuken in de school. Op de dagen dat zij er niet is, kunt u haar bereikbaar via de mail of mobiel.

Externe vertrouwenspersoon
De contactpersoon op school is de schakel naar de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon kan degene die een klacht heeft verder begeleiden en zo nodig verwijzen naar de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk, heeft zicht op de school en is kundig op het terrein van opvang, bemiddeling en verwijzing. Wanneer een klacht zo ernstig is dat het probleem niet door bemiddeling kan worden opgelost, kan het aan de klachtencommissie worden voorgelegd. Uiteraard alleen wanneer de persoon in kwestie daarmee instemt.

U kunt een klacht of vermoeden van machtsmisbruik ook direct indienen bij de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon heeft verder als taak de school te ondersteunen bij het ontwikkelen van schoolbeleid ten aanzien van preventie van seksuele intimidatie, adviseren en voorlichting geven aan ouders, schoolteams en besturen.

De externe vertrouwenspersonen voor onze school zijn: – Michèle Haagmans – Marijke van den Brink

Zij zijn werkzaam bij GGD Gelderland Midden en te bereiken via het algemene telefoonnummer van de afdeling Jeugdgezondheidszorg: 088 – 355 6000.