Identiteit
De Bongerd is een gereformeerde basisschool: onze school is opgericht door vanuit de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Inmiddels is onze achterban breder, maar onze identiteit is nog in alles voelbaar. Als school willen we de geur en liefde van Christus verspreiden, richting onze leerlingen én de mensen om ons heen. Dat kan doordat we weten dat God van Zijn kinderen houdt en ons vraagt om elkaar lief te hebben: “Laten we elkaar liefhebben, want de liefde is uit God” (1 Joh. 4:7). Ons bijbelgetrouw onderwijs vormt dus de basis voor een veilig en liefdevol pedagogisch klimaat. Hierbij hebben we als team en ouders een voorbeeldrol voor de kinderen: we leven hen voor in liefde voor God en de kerk. Opvoeding en onderwijs sluiten hierin naadloos op elkaar aan.

Grondslag van de vereniging
De Bongerd is onderdeel van CorDeo scholengroep.
De scholen van CorDeo bieden bijbelgetrouw onderwijs. Dit betekent dat we de kinderen dicht bij God willen brengen en Zijn liefde door willen geven aan de mensen om ons heen. Statutair is vastgelegd dat alle medewerkers betrokken christenen moeten zijn.
Het bestuur van CorDeo vindt het belangrijk dat de basishouding van medewerkers bepaald wordt doordat ‘Christus in hen leeft’ (Gal. 2: 20). Onze school is ontstaan op initiatief van ouders uit de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) met als doel kinderen onderwijs te laten volgen dat als grondslag de Bijbel heeft. Door de jaren heen hebben we de scholen steeds verder opengesteld voor kinderen van ouders die bijbelgetrouw onderwijs willen voor hun kinderen. Binnen de scholengroep is ook ruimte voor evangelische scholen. De scholen van CorDeo staan niet op zichzelf, maar hebben duidelijke relaties met:
– Het gezin
Er loopt een lijn van de opvoeding in het gezin naar de school. We proberen zo veel mogelijk bij elkaar aan te sluiten.
– De kerk/gemeente. De school heeft van huis uit een band met de kerken. De kerk/gemeente is een belangrijke voedingsbron voor het geloof en het leven daaruit.
– De samenleving
De door de overheid gestelde eisen aan het onderwijs hebben tot doel dat leerlingen zodanig gevormd worden, dat zij een bijdrage kunnen en willen leveren aan de opbouw van de samenleving. Het pedagogische aspect daarvan zal op de scholen tot zijn recht moeten komen. Het bestuur hecht er grote waarde aan dat in het gesprek met nieuwe ouders en medewerkers, het ‘leven in Christus’ een prominente plaats inneemt.

Toelatingsgesprek
We vinden het belangrijk dat (bijbelgetrouw) onderwijs en opvoeding bij elkaar aansluiten, waarbij identiteit een belangrijk thema is. Alle ouders die geen lid zijn van één van de 3G-kerken (GKV, CGK of NGK) nodigen we daarom – vóór aanmelding – graag uit voor een toelatingsgesprek. In dit gesprek onderzoeken we samen of opvoeding en onderwijs voldoende op elkaar aansluiten qua identiteit: zijn ouders aangesloten bij een kerk en hoe geven zij het geloof in Christus vorm? Deze aansluiting is een voorwaarde voor de toelating van een kind op onze school. Eén van de indicaties voor aansluiting is het tekenen van de ouderverklaring van CorDeo: dit is een vereiste voor toelating op onze school. Het uiteindelijke besluit over toelating wordt genomen door de identiteitscommissie, die daarbij geadviseerd wordt door de directeur. Ook met ouders uit de 3G-kerken hebben de schoolraad en directeur een gesprek: we maken dan kennis en spreken over het karakter van de school en de keuze voor de Bongerd. We vragen van alle ouders om in te stemmen met de identiteitsverklaring van CorDeo.
Deze vindt u op de website van de schoolvereniging. Uitgebreide informatie over de aanmeldings- en toelatingsprocedure vindt u in het hoofdstuk ‘Wat u moet weten | Nieuw op school’.

Dankdagactie
We vinden het belangrijk dat kinderen het christen-zijn heel praktisch handen en voeten geven. Een voorbeeld hiervan is de dankdagactie, die we elk jaar organiseren. We zamelen dan geld in voor onze naasten ver weg of dichtbij. We informeren u hierover in de infoboom.